Podporte hromadnú pripomienka k aktualizovanej koncepcii na výstavbu malých vodných elektrární

Do pondelka 7. novembra 2016 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva životného prostredia o našich pripomienkach.

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do pripomienkového konania aktualizovanú koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Ide o prepracovaný plán na výstavbu malých vodných elektrární (MVE). Voči doteraz platnej koncepcii vedie od r. 2014 konanie Európska komisia kvôli možnému porušeniu viacerých smerníc, dlhodobo ku nej vznášajú vážne výhrady odborníci, samosprávy aj verejnosť.

Napriek tomu však ministerstvo nepripravilo dokument, ktorý by bol základom pre udržateľné využívanie vôd. Nezmenili sa ciele koncepcie, chýbajú jasné pravidlá podporujúce budovanie komunitných MVE a mikro MVE, v platnosti by mali zostať neprehľadné postupy prideľovania profilov MVE. Zníženie počtu „podmienečne vhodných“ MVE (oproti dnes platnej koncepcii) je dobrou cestou, malo by však byť založené na platnej legislatíve a na jasných kritériách pre výber profilov.
V pripomienkach žiadame prepracovanie kritérií pre výber profilov na výstavbu MVE tak, aby bolo zabezpečené plnenie všetkých ekosystémových služieb vodných útvarov, nielen výroba energie. Žiadame prepracovanie zoznamu podmienečne vhodných MVE, z ktorého navrhujeme vyradiť profily ležiace v oblastiach s rizikom povodní (osobitne v intravilánoch obcí), v navrhovaných či existujúcich územiach európskeho významu a miestach významných pre ochranu vôd, a tiež vyradiť profily prispievajúce k významným kumulatívnym vplyvom na osobitne chránené územia.
V pripomienkach tiež žiadame prehodnotiť podiel výroby energie v malých vodných elektrárňach, pričom v prípade už existujúcich, ale nevyužívaných MVE žiadame doplniť návrhy, ako s nimi ďalej naložiť (sprevádzkovanie, modernizácia, zrušenie).

V pripomienkach zároveň žiadame spracovanie úplne novej koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov, založenej na najlepších dostupných vedeckých poznatkoch o vplyvoch hydroenergetických zariadení na životné prostredie a zahŕňajúcej aj spoľahlivé hodnotenie ich kumulatívnych vplyvov na stav vôd, biotopov a krajiny.

Zdroj a viac informácií: http://www.ekoforum.sk/peticia/mve

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.