Zapojte sa do diskusie a rozhodovania o zelených prioritách a projektoch v Bratislave!

Participatívny rozpočet v Bratislave V stredu 10. októbra 2012 o 17:00 v Primaciálnom paláci v zasadačke Mestskej rady (miestnosť číslo 107) uskutoční verené fórum komunity participatívneho rozpočtu Zelené mesto.
Cieľom verejného fóra je zapojiť čo najväčšie množstvo Bratislavčaniek a Bratislavčanov do procesu prípravy participatívneho rozpočtu (PR) na rok 2013 a informovať širokú verejnosť o činnosti participatívnych komunít a priebehu realizácie projektov, ktoré získali prostriedky z PR v pilotnom projekte a v prvom ročníku PR. Výstupom z fóra by mala byť verejná dohoda o prioritách, ktoré majú pri realizácii PR jednotlivé komunity sledovať, zadaniach pre mesto a zbierka nápadov na nové projekty PR. Fórum komunity Zelené mesto je určené všetkým, ktorí chcú, aby sa mestské prostredie nerozvíjalo na úkor prírody, ale stalo jej organickou súčasťou.

Program verejného fóra komunity Zelené mesto

17:00 – 17:05 Úvod
17:05 – 17:35 Prezentácie:

  • predstavenie participatívneho rozpočtu
  • predstavenie komunity Zelené mesto
  • prezentácia doteraz prijatých priorít komunity

17:35 – 18:05 Infostánky o projektoch a prioritách

  • zachovanie, ochrana a zveľaďovanie zelene
  • rozšírenie rekreačných zón a skvalitnenie spolužitie so zvieratami
  • zlepšenie odpadového hospodárstva a kompostovanie
  • potravinová sebestačnosť
  • neštrukturovaný infostánok - priestor pre akékoľvek ďalšie pripomienky a nápady

18:05 – 18:15 Prestávka
18:15 – 18:35 Prezentácia výsledkov z infostánkov
18:35 – 19:05 Diskusia
19:05 – 19:20 Hlasovanie o prioritách
19:20 – 19:30 Záver
Pozvánka (event) na Facebooku


Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom a občiankam priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa jeho mesta či mestskej štvrte.
Proces prebieha po celý rok a je otvorený pre každého, kto má záujem zapojiť sa. Občania a občianky majú možnosť sa pravidelne stretávať v komunitách alebo sa zúčastňovať verejných fór, v ktorých hovoria o problémoch a nedostatkoch v meste a podávajú návrhy na zlepšenie situácie.
V samosprávach, ktoré majú skúsenosť s participatívnym rozpočtom, došlo k výraznému poklesu korupcie, skvalitneniu služieb mesta a zvýšila sa v nich aj občianska angažovanosť a ochota zapájať sa do verejných záležitostí.
Zapojte sa priamo do rozhodovania o tom, ako majú byť použité peniaze z mestského rozpočtu.
Viac informácií nájdete na stránke participatívneho rozpočtu a Facebooku participatívneho rozpočtu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.