Príďte na podujatia o udržateľnom miestnom rozvoji, podpore participácie miestnych ľudí a financovaní

1385988_511263765630153_92631748_n.jpg

Konferencia "Udržateľný miestny rozvoj v novom programovom období"

(Bratislava, štvrtok 24.10.2013)

Príprava programov financovaných z fondov EÚ pre obdobie rokov 2014 – 2020 vrcholí na Slovensku, ale aj v ostatných štátoch EÚ. Sú zverejnené návrhy partnerských dohôd a operačných programov a prebiehajú rokovania s Európskou komisiou o ich konečnej podobe. V rámci diskusií stále existuje priestor pre zlepšenia a úpravy programov tak, aby čo najviac prispievali k rozvoju a posilňovaniu regiónov a zlepšovaniu kvality života ich obyvateľov. Ku skvalitneniu programov pre budúce programové obdobie môže prispieť, ak využijeme skúsenosti a prístupy z krajín, ktoré majú podobné podmienky a čelia podobným problémom ako Slovensko. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností z prípravy programov na Slovensku a v Maďarsku, ale najmä vytvoriť priestor pre diskusiu predstaviteľov ministerstiev, samosprávnych krajov, obcí a miestnych aktérov o možnostiach, ako umožniť čo najefektívnejšie využitie fondov EÚ v regiónoch.

V rámci konferencie predstavíme výsledky prieskumu Priateľov Zeme-CEPA a partnerských organizácií z Maďarska zameraného na uplatňovanie princípov udržateľného rozvoja v súčasnom programovom období. Hlavná časť programu však bude venovaná budúcemu programovému obdobiu, najmä Integrovanému regionálnemu operačnému programu a Operačnému programu Kvalitné životné prostredie. V prvej časti budeme hovoriť o podobe regionálnych programov na Slovensku a v Maďarsku a o možnostiach, ako zlepšiť dostupnosť financií z regionálnych programov pre miestnych aktérov. V druhej časti konferencie sa zameriame na návrhy zamerané na kvalitu životného prostredia.
Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre kvalitnú diskusiu v širokom okruhu aktérov, ktorí sa podieľajú na programovaní fondov EÚ a majú záujem o čo najkvalitnejšie nastavenie programov. Srdečne sú preto pozvaní predstavitelia ministerstiev a iných štátnych inštitúcií, ktoré sú do programovacieho procesu zapojené, predstavitelia samosprávnych krajov, obcí, miestnych partnerstiev a mimovládnych organizácií.

Viac informácií v pozvánke

Regionálne fórum "Miestny rozvoj a fondy EÚ v období 2014 – 2020

Plánovanie miestneho rozvoja a príklady udržateľných miestnych projektov na Slovensku a v Maďarsku"

(Košicie, štvrtok 25.10.2013)
(Banská Bystrica, pondelok 28.10.2013)

Priatelia Zeme-CEPA zorganizovali v júni a v septembri 2013 v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej sériu workshopov zameraných na miestny rozvoj a uplatňovanie prístupov LEADER a Komunitou vedený miestny rozvoj (CLLD) v programovom období 2014 – 2020. Na základe výstupov z workshopov vznikla správa „PRÍSTUP CLLD A LEADER V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 – 2020“, v ktorej sú sformulované odporúčania, ako na Slovensku čo najefektívnejšie implementovať oba prístupy.
Regionálne fóra nadväzujú na tieto podujatia. Predstavia účastníkom hlavné výstupy a odporúčania správy a sú zamerané na témy, ktoré v rámci diskusií na workshopoch najviac rezonovali. K nim patrilo kvalitné plánovanie a príprava miestnych rozvojových stratégií, zapojenie verejnosti do ich prípravy a budovanie kapacít v rámci miestnych akčných skupín a regiónov, a práve týmto témam sa bude venovať prvý blok programu. Účastníci sa budú môcť v rámci fór dozvedieť o konkrétnych metódach, ktoré možno použiť pri spracovaní stratégií a diskutovať o možnostiach v novom programovom období.
Na otázku, do akých oblastí by regióny mali v rámci prístupov CLLD a LEADER investovať, bolo veľmi častou odpoveďou, že je potrebné investovať do posilnenia sebestačnej miestnej ekonomiky prostredníctvom podpory malého podnikania, miestnych služieb a udržateľného využívania miestnych zdrojov. Druhý blok programu sa preto bude venovať najmä otázkam podpory miestnej ekonomiky a predstaví konkrétne projekty, ktoré posilňujú miestnu ekonomiku a prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónov.
Regionálne fóra sú určené najmä pre predstaviteľov miestnych samospráv, miestnych akčných skupín, mimovládnych organizácií a miestnych občianskych iniciatív.
Viac informácií v pozvánke
Kapacita je obmedzená - registrácia je nutná.

Pozrite si viac informácií o projekte Sieť pre udržateľnosť, v rámci ktorého sa podujatia realizujú.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.