PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Korupcia, ale legálna: Inštitucionalizovaná korupcia a financovanie rozvoja Doporučený

utorok, 28 február 2017 17:20

Táto správa od Nicholasa Hildyarda sa zaoberá témou korupcie, konkrétnejšie úlohou hlavnej verejnej finančnej inštitúcie Európskej únie, ktorou je Európska investičná banka, pri podnecovaní, uľahčovaní a podporovaní takejto korupcie.


Korupcia ale legalna SK CoverTí, ktorí očakávajú odhalenia úbohých úradníkov v hollywoodskom štýle, obálky z hnedého papiera (alebo skôr kufríky) naplnené hotovosťou, tajné bankové účty alebo slnkom zaliate vily postavené z úplatkov, však budú sklamaní. Lebo toto je rozprávanie o korupcii, ktorá sa nemusí schovávať do tieňa, pretože je úplne legálna. Keby sa zakázala, formálna politika a obchod by sa postupne zastavili vo veľkej časti globálneho Severu.
Správa sa nezameriava na branie úplatkov, pranie špinavých peňazí alebo finančné podvody – ktoré je však tiež potrebné odhaľovať – ale na zákonné, rutinné a všeobecne uznávané postupy, ktoré rozkladajú, znehodnocujú alebo inak zhoršujú politické procesy, pomocou ktorých by spoločnosť ako celok mohla chápať to, čo tvorí „dobrú spoločnosť“  . Jedným z dôsledkov úpadku je určite protispoločenský prospech, vo všeobecnosti finančný alebo politický, ktorý dosiahli skupiny alebo jednotlivci s dobrým postavením, ktorý môže podporovať proces demokratického rozkladu. Ide však o rozklad demokratických politík, nie prospech ako taký, čo spôsobuje korupciu; a v tomto zmysle (upozorňujeme vás na to, nepriateľskí nactiutŕhačskí právnici) sú v texte použité slová „korupcia“ a „korupčný“, ktorých používanie má dlhšiu históriu než relatívne nové prosté zrovnanie korupcie s úplatkárstvom, praním špinavých peňazí a podvodmi. Rekultivácia staršieho spôsobu použitia je veľmi dôležitá, ak máme korupciu chápať takú, aká je, ako formu politiky, bez ktorej by moderný kapitalizmus nemohol prekvitať.
Správa začína pohľadom na niektoré z mnohých a rôznych foriem, ktoré legalizovaná korupcia nadobudla v Spojených štátoch a Európe. Potom kritizuje úzke zameranie mnohých protikorupčných snáh týkajúcich sa podplácania a neskôr skúma tri oblasti politiky a praxe EIB, a to propagáciu verejno-súkromného partnerstva, využívanie sprostredkovaného financovania prostredníctvom súkromných kapitálových fondov a pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov ¬ – kde si obchodné zmluvy a vnútorné pravidlá sprivatizovali definíciu „verejného záujmu“, čo v tomto prípade umožnilo protispoločenský obchodný alebo politický prospech. Praktiky, ktoré sú jedným slovom korupčné. Legálne, a to treba znovu zdôrazniť, ale napriek tomu korupčné.

Stiahnite si slovenský preklad: Korupcia, ale legálna: Inštitucionalizovaná korupcia a financovanie rozvoja [pdf, 1 MB] alebo originál v anglickom jazyku: Corrupt but Legal: Institutionalised corruption and development finance

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search