PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Aktuality

Reakcia na komunikáciu Ministerstva životného prostredia ohľadom vymenovania nového riaditeľa Envirofondu. Bratislava, 13. marca 2024 - Klimatická koalícia vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby prestal vytvárať falošných nepriateľov z ochranárov a radšej začal pracovať na Pláne obnovy a odolnosti. Envirorezort je aktuálne v plnení tohto mechanizmu najhoršou inštitúciou v počte nesplnených a omeškaných úloh. Vláda by mala urýchlene pristúpiť k náprave a to najmä v podobe pokračovania reforiem a hľadania ciest na odstránenie prekážok v plnení cieľov. Neodborným prístupom by mohlo Slovensko prísť o viac ako 3 miliardy eur[1]. Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba vo vyjadrení z 12.…
streda, 13 marec 2024 13:22
Materiál vznikol za účelom vytvorenia podnetov do diskusie o možných prístupoch a riešeniach k zlepšeniu energetickej hospodárnosti obývaných objektov v marginalizovaných rómskych osídleniach (najmä v segregovaných) na jeseň 2023. Jeho účelom je stručne načrtnúť súčasnú situáciu v tejto špecifickej skupine (avšak bez ambície vyčerpávajúco a komplexne zhodnotiť celkovú situáciu na Slovensku), identifikovať základné problémy infraštruktúry na bývanie v takýchto osídleniach (najmä technické a energetické) a predstaviť potenciálne opatrenia.
piatok, 29 december 2023 09:40
Štúdia poskytuje technicko-ekonomické posúdenie možných spôsobov vykurovania a prípravy teplej vody v rámci projektu Prestupné bývanie – Luník IX. V štúdii sú detailnejšie rozobraté štyri varianty riešenia: Variant 1 – kachľová pec, elektrické vykurovacie káble, elektrický zásobníkový ohrievač teplej vody. Variant 2 – individuálne tepelné čerpadlá so zásobníkom na teplú vodu v každej bytovej jednotke. Variant 3 – ústredné tepelné čerpadlo pre bytový dom. Variant 4 – ústredná kotolňa s kotlami na pelety pre bytový dom.
štvrtok, 21 december 2023 15:16
Konkrétnou sociálnou výzvou, na ktorú by jednou z odpovedí mohla byť podpora rozvoja energetických komunít, je energetická chudoba. Tá je prirodzene previazaná s ďalšími výzvami týkajúcimi sa dostupnosti zamestnania, bývania a ďalších verejných služieb. Vzhľadom na rôznorodosť definícií a ukazovateľov sa úroveň na Slovensku nachádza medzi 5 až 19%, pričom ide predovšetkým o samoživiteľov, mnohopočetné domácnosti, ako aj dôchodcov. Špecifickou skupinou sú marginalizované rómske komunity (MRK), kde úroveň energetickej chudoby podľa posledných zistení prieskumu EU SILC MRK dosahuje až 50%. Aj keď členmi a zriaďovateľmi energetických komunít môžu byť obyvatelia bytových a rodinných domov ako aj podniky, v prípade zamerania sa…
štvrtok, 02 november 2023 06:27
Bratislava, 25. august 2023. Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje kľúčový dokument k zvládnutiu klimatickej zmeny. Aby bol Integrovaný národný energeticko klimatický plán (INEKP) účinným nástrojom na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, mal by podľa Klimatickej koalície a Slovenskej klimatickej iniciatívy obsahovať dostatočné ciele pre obnoviteľné zdroje energie a jasné konkrétne kroky na znižovanie emisií v sektore energetiky a dopravy. Prvý návrh aktuálnej verzie plánovalo MH SR odoslať Európskej komisii tento týždeň.
štvrtok, 31 august 2023 08:43
Ministerstvo hospodárstva aktualizuje kľúčový dokument pre klímu a energiu bez verejnosti a požaduje pripomienky bez zverejnenia akýchkoľvek podkladov. Zmenu prístupu k zapájaniu verejnosti do tvorby energetického a klimatického plánu žiada od ministra hospodárstva Petra Dovhuna Klimatická koalícia spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami z Európskej únie.
piatok, 16 jún 2023 09:42
Bratislava, 1. jún 2023. Aj napriek predvolebnému obdobiu čaká úradnícku vládu niekoľko úloh, ktoré sa týkajú opatrení na zmiernenie klimatickej zmeny. Klimatická koalícia vyzýva vládu, aby využila svoj dočasný mandát na politiky, ktoré podporujú akceleráciu obnoviteľných zdrojov, podporia obnovu budov a bezemisné formy dopravy. V nasledujúcich mesiacoch totiž prebiehajú procesy, ktoré môžu významne znížiť našu závislosť od fosílnych palív a posilniť odolnosť krajiny aj jej obyvateľov.
piatok, 02 jún 2023 05:40
Strana 1 z 5

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search