PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Otvorený list guvernérom Európskej investičnej banky

utorok, 15 jún 2021 09:28

Vážení guvernéri Európskej investičnej banky (EIB),

banka Európskej únie (EÚ) historicky zohrala kľúčovú úlohu pri posilňovaní súdržnosti EÚ a pri presadzovaní európskych politík a priorít. 

Počas poslednej dekády bola banka vyzvaná, aby v EÚ plnila stále sa rozširujúcu makroekonomickú úlohu krytým rôznymi navýšeniami kapitálu a lepším prístupom k záručným fondom v rámci Investičného plánu pre Európu. Od EIB sa tiež požadovalo, aby čoraz viac podporovala externé aktivity EÚ a jej rozvojové politiky.

EIB teraz stojí na križovatke. Na obzore sú nové výzvy, najmä s krízou súvisiacou s pandémiou vírusu COVID-19 a novým rozpočtovým cyklom EÚ, ktorý sa začína v roku 2021. Ako súčasť súboru nástrojov EÚ na boj proti hospodárskej recesii spojenej s pandémiou, EIB predstavuje jadro úsilia o oživenie v Európe aj mimo nej.

Myslíme si, že je najvyšší čas pristúpiť k zásadnej reforme EIB a prehodnotiť jej investičné zameranie. S cieľom maximalizovať pozitívny vplyv operácií banky na udržateľný rozvoj EÚ, je potrebný prísnejší výber investícií uprednostňujúcich kvalitu pred kvantitou. Keďže verejné financie EÚ sú pre EÚ kľúčové na dosiahnutie spravodlivého a ekologického oživenia, bežné fungovanie už nie je možnosťou.

Stretnutie guvernérov EIB, ktoré sa bude konať 18. júna 2021, je teda príležitosťou na zabezpečenie toho, aby táto ústredná úloha a zvýšená palebná sila pre EIB boli pre túto banku sprevádzané zásadnými zmenami. Na zlepšenie jej sociálnych dopadov, ako aj transparentnosti a udržateľnosti jej operácií, je nevyhnutné riešiť štrukturálne problémy spojené s obchodným modelom a postupmi EIB. 

S pozície vašich funkcií guvernérov a ministrov financií EIB máte oprávnenie určovať zásady, ktoré sa vzťahujú na operácie banky a iniciovať verejnú diskusiu vo vašich štátoch o štrukturálnych reformách finančnej zložky EÚ.

Posledné kroky v súvislosti s transformáciou EIB na „Klimatickú banku EÚ“ svedčia o tom, že je možné posilniť verejné poslanie banky a postaviť ju do centra financovania Európskej zelenej dohody pri súčasnom riadení zmien v rámci inštitúcie.

 

Na základe skúseností z poslednej dekády s monitorovaním operácií a politík EIB sme stanovili nižšie uvedených 6 kľúčových odporúčaní, aby sa banka dostala na udržateľnú cestu a zvýšila svoj príspevok k transformácii európskeho hospodárstva a spoločnosti vo verejnom záujme:

1/ Plniť záväzky v oblasti klímy a urobiť z EIB lídra v oblasti klímy: Je nevyhnutné, aby sa EIB skutočne transformovala na „Klimatickú banku EÚ“ a zosúladila všetky svoje operácie s cieľmi Parížskej dohody zameranej na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C. Banka by mala zintenzívniť investície do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov malého rozsahu so zvýšenými miestnymi a regionálnymi dopadmi, a tým prispieť k spravodlivému a férovému prechodu vo svojich krajinách pôsobenia. Zároveň by EIB mala zastaviť financovanie vysoko uhlíkových a znečisťujúcich projektov, najmä v energetickom a dopravnom sektore, a aby jej klienti získali výhody z podpory EIB, mala by od všetkých požadovať, aby urýchlene prijali náležité plány dekarbonizácie;

2/ Ďalej demokratizovať EIB: V čase, keď klesá dôvera vo verejné inštitúcie, najmä v inštitúcie EÚ, je o to dôležitejšie EIB ďalej otvárať interakciám s občanmi v Európe aj mimo nej. Preto by sa malo posilniť úsilie o posilnenie účasti verejnosti na tvorbe politiky banky. Banka musí okrem toho zabezpečiť, aby sa s miestnymi komunitami, ovplyvnenými jej operáciami, zmysluplne komunikovalo, a aby mali prístup k efektívnym a nezávislým mechanizmom vybavovania sťažností. Nakoniec je čas na skutočnú revíziu riadenia, pretože EIB by mala svojim riadiacim orgánom priniesť viac dialógu, transparentnosti a zodpovednosti.

3/ Posilniť externú kontrolu nad EIB: Skupina inštitúcií EÚ má dobrú pozíciu na zabezpečenie toho, aby banka rovnako rešpektovala hodnoty a štandardy EÚ. Európska komisia, Európsky parlament, Európsky dvor audítorov, Európsky úrad pre boj proti podvodom a nový Európsky úrad verejného prokurátora by mali mať väčšie právomoci v oblasti dohľadu a ovplyvňovania strategických smerovaní, politík a operácií EIB, a tým posilňovať jej zodpovednosť;

4/ Zvýšiť úroveň v oblasti transparentnosti: EIB musí zvýšiť svoju transparentnosť rovnako ako na úrovni riadiacich orgánov, tak aj na úrovni projektov. Banka by mala umožniť, aby prevládal verejný záujem namiesto toho, aby sa systematicky skrývala za obchodným tajomstvom. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zvýšeniu transparentnosti operácií EIB prostredníctvom finančných sprostredkovateľov (hlavne komerčných bánk a investičných fondov);

5/ Uprednostniť ochranu a podporu ľudských práv: Banka musí posilniť svoju náležitú starostlivosť na projektovej úrovni, aby zabezpečila, že projekty, ktoré podporuje, rešpektujú základné hodnoty externej činnosti EÚ a nevedú k porušovaniu ľudských práv. Posledné kroky smerujúce k tomu, aby sa EIB stala aktívnejšou v oblasti obrany a bezpečnosti, ako aj v oblasti riadenia migrácie a kontroly hraníc, nie sú v súlade s primárnymi misiami EIB a nemali by byť súčasťou mandátu sociálne a environmentálne zodpovedného veriteľa;

6/ Posilniť náležitú starostlivosť a kontrolu nad investíciami: Je najvyšší čas, aby EIB skutočne zaviedla svoju samozvanú „nulovú toleranciu k politike podvodov a korupcie“. Séria investícií do projektov, ktoré sú vyšetrované na podozrenie z korupcie spochybňujú postupy banky v tejto súvislosti. EIB musí zlepšiť svoje monitorovanie a náležitú starostlivosť o všetky projekty, ktoré podporuje, najmä ak sa verejná podpora poskytuje súkromnému sektoru. Vo všetkých finančných nástrojoch riadených EIB by mal prevládať verejný záujem a skutočnou prioritou banky by malo byť posilnenie ochrany pred daňovými únikmi, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, podvodmi a korupciou.

Dúfame, že tieto požiadavky vezmete do úvahy a budete konať v rámci kompetencií vašej funkcie guvernéra EIB a ministra financií.

V tejto súvislosti môžete rátať s dohľadom a podporou občianskej spoločnosti.

S pozdravom

EIB-org1.png

EIB-org2.png

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search