PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Technicko- ekonomické porovnanie možných spôsobov vykurovania a prípravy teplej vody pre projekt Prestupné bývanie - Luník IX

štvrtok, 21 december 2023 15:16

Štúdia poskytuje technicko-ekonomické posúdenie možných spôsobov vykurovania a prípravy teplej vody v rámci projektu Prestupné bývanie – Luník IX.

V štúdii sú detailnejšie rozobraté štyri varianty riešenia:

  • Variant 1 – kachľová pec, elektrické vykurovacie káble, elektrický zásobníkový ohrievač teplej vody.
  • Variant 2 – individuálne tepelné čerpadlá so zásobníkom na teplú vodu v každej bytovej jednotke.
  • Variant 3 – ústredné tepelné čerpadlo pre bytový dom.
  • Variant 4 – ústredná kotolňa s kotlami na pelety pre bytový dom.

 

Stručný technický opis riešení jednotlivých variantov je možné nájsť v kapitole 4.

Na základe ekonomického vyhodnotenia (kapitola 5.1) sa javia byť ako najvhodnejšie riešenia variantu 1 a 2. V rámci projektu sa však uvažuje s podporou vo forme nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom k faktu, že podpora bude investičného charakteru, z ekonomického hľadiska vychádza najlepšie variant 2, ktorý v prípade uvažovaného finančného príspevku zaistí pre domácnosti najnižšie náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Najnižšie emisie skleníkových plynov by mala produkovať prevádzka variantu 4 (kapitola 5.2), avšak riešenie bude produkovať zvýšené emisie tuhých znečisťujúcich látok (tuhé palivo vo forme drevných peliet).

V kapitole 5.3 sú zhrnuté celkové výhody a nevýhody posudzovaných variantov aj na základe iných aspektov.

Na základe vykonaných vyhodnotení berúc v úvahu očakávanú podporu vo forme nenávratného finančného príspevku odporúčajú autori štúdie k realizácii variant 2 vo forme individuálnych tepelných čerpadiel inštalovaných v každej bytovej jednotke.   

Technicko ekon posudenie vykurovania aTV Prestupne byvanie LunikIX 2023

Prečítajte si celé: Technicko- ekonomické porovnanie možných spôsobov vykurovania a prípravy teplej vody pre projekt Prestupné bývanie - Luník IX (pdf)

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search