PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Štvrtá platba v Pláne obnovy mešká už pol roka. Envirorezort stále svieti na červeno

pondelok, 17 jún 2024 06:05

Bratislava, 17. júna 2024 - Slovensko už pol roka čaká na schválenie miliardy eur v štvrtej platbe Plánu obnovy a odolnosti. Klimatická koalícia vyzýva ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby začal skutočne pracovať na jeho plnení. Envirorezort bol vo februárovom aj májovom vládnom hodnotení tohto mechanizmu najhoršou inštitúciou v počte nesplnených a omeškaných úloh. Vláda by mala urýchlene pristúpiť k náprave a to najmä v pokračovaní reforiem, prepracovania kontroverzných zákonov a hľadania ciest na odstránenie prekážok v plnení cieľov. Ak bude ministerstvo pokračovať ako doteraz, Slovensko môže prísť o viac ako 3 miliardy eur.

 

Vláda 22. mája aktualizovala Správu o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Z jej analýzy vyplýva, že envirorezort je pod Tarabovým vedením opäť najpomalšou vládnou inštitúciou pri plnení Plánu obnovy s ôsmimi úlohami (62 %) v červenej kategórii úloh nesplnených v termíne a piatimi (38 %) s miernym pokrokom v oranžovej kategórii. Dokončené načas ani splnené úlohy Ministerstvo životného prostredia nemá.

“Aj vo februárovej vládnej správe bolo Ministerstvo životného prostredia najmenej schopným rezortom. Slovensko si nemôže dovoliť stratiť viac ako 3 miliardy eur kvôli tvrdohlavému prístupu ministerstiev, kde zaostáva najmä envirorezort. Popri tom sa v rýchlosti pripravujú zákony, ktoré súvisia s plánom obnovy ale ich návrhy rozhodne nespĺňajú pôvodný zámer. Ide aj o zákon o EIA, zákon o krajinnom plánovaní, či už schválený zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície” povedal Juraj Melichár koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.

Problémové sú oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a to dekarbonizácia priemyslu, schéma Obnov dom a Podpora domácností ohrozených energetickou chudobou. Problémy majú aj časti kapitoly REPowerEU ako novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a Vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie. V časti Zelená ekonomika, ktorá sa týka najmä adaptačných opatrení sú v rizikovej skupine majetkové  vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi v národných parkoch, revitalizácia vodných tokov a reforma krajinného plánovania.

“Ministerstvo za takmer trištvrte roka vlády viac času venuje vyhadzovom vo svojej pôsobnosti ako venovaniu sa tomu, aby Slovensko profitovalo z európskych financií. Nielenže takto vyjde práca mnohých ľudí nazmar ale premeškáme príležitosť využiť  prostriedky na klimatické opatrenia. Na takéto politické hry nemáme čas. Následky zmeny klímy budú stále horšie a my momentálne robíme veľmi málo pre to, aby sme ľudí na Slovensku pred nimi ochránili. Aj keď to vyzerá, že minister pochopil, že ak nechce o tieto financie prísť, musí začať konať, spôsob, akým to robí stále smeruje k strate financií. Príkladom sú práve spomínané zákony o EIA a krajinnom plánovaní. Návrhy máme, ale rozhodne nie také, aby naplnili ciele Plánu obnovy. Toto musí prestať,” povedala koordinátorka Klimatickej koalície Dana Mareková

Poradie ministerstiev podľa počtu nesplnených úloh v stanovenom termíne

NPOO poradie 2024 05 tabulka

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Úrad vlády Slovenskej republiky. ‘Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – aktualizácia’, máj 2024. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29578/1

Vysvetlivky:
Červená = úloha nebola splnená v stanovenom termíne;
 Oranžová = čiastočný / mierny pokrok v plnení úlohy;
Sivá = pokrok v plnení úlohy ide podľa plánu/v termíne;
Zelená = úloha bola splnená.

Plnenie úloh Plánu obnovy a odolnosti štátnymi inštitúciami

NPOO poradie 2024 05 grafy 1

NPOO poradie 2024 05 grafy 2

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Úrad vlády Slovenskej republiky. ‘Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – aktualizácia’, máj 2024. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29578/1

 

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search