PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Hodnotenie prípravy programového obdobia fondov EÚ na roky 2014 - 2020

piatok, 06 november 2015 10:50

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s partnermi pripravili hodnotenie prípravy politiky súdržnosti (programového obdobia 2014 - 2020) v podobe online správy. Správa opisuje skúsenosti Priateľov Zeme-CEPA a ostatných našich partnerov z iných MNO z účasti pri príprave hlavných programových dokumentov. Ide v poradí o tretiu správu, ktorá hodnotí proces zapojenia partnerov, dodržiavanie princípov partnerstva zakotvených v Európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Náročný proces prípravy novej politiky súdržnosti sa skončil. No, napriek bohatším skúsenostiam všetkých sektorov slovenskej spoločnosti možno povedať, že sme sa nepoučili z minulosti a stále vnímame prípravu dôležitých stratégií a politík za výsostný priestor štátnej správy a "odbornej verejnosti".

Znižuje sa tak legitimita tejto politiky a obrovských investícií, ktoré sú s ňou spojené. Pre štát bude tiež ťažké sprostredkovať výsledky politiky, pretože povedomie a znalosti o nej sú veľmi nízke. Dôvera obyvateľov Slovenska v štát a jeho inštitúcie je veľmi nízka. Verejnosť zreteľne vníma hlavné problémy ako korupcia, netransparentnosť, nevymožiteľnosť práva či neefektívnosť verejnej správy systémovo riešiť hlavné problémy, s ktorými Slovensko zápasí.

Kombinácia nedôvery a nedostatku informácií rozhodne nezlepší obraz fondov EÚ a nezmení sa to pokiaľ štát nezačne pripravovať stratégie naozaj participatívne za účasti širokého spektra partnerov - hoci je to časovo a nákladovo náročnejšie.

Napriek tomu možno povedať, že vzťahy so štátom, do ktorých vstupoval sektor občianskej spoločnosti počas programovania odrážajú posun smerom k otvorenosti a konštruktívnemu prístupu zo strany štátnej správy.

Je však dôležité zdôrazniť, že hlavnú silu MNO a ich požiadavkám dávala podpora Európskej komisie a jej kontrola dodržiavania princípu partnerstva. Bez jej podpory by zástupcovia MNO mali oveľa slabšiu pozíciu.

Prečítajte si, ako hodnotia prácu na príprave programového obdobia Priatelia Zeme-CEPA a ďalší naši partneri. K akým záverom sme prišli a aké sú naše odporúčania? Hodnotenie nájdete na tomto odkaze.

 

 

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search