PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Ako vnímajú kandidáti/ky na prezidenta/ku problematiku klimatickej zmeny?

streda, 06 marec 2019 09:12

Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) zorganizovala prieskum medzi prezidentskými kandidátmi, s cieľom zistiť názory kandidátov na zmenu klímy, energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, útlm využívania fosílnych palív, či problém energetickej chudoby. Všetkým kandidátom na prezidenta poslala SKI 9 otázok, na ktoré mohli odpovedať označením jednej z možností: Absolútne nesúhlasím, Skôr nesúhlasím, Nemám na to vyhranený názor, Skôr súhlasím, Úplne súhlasím, pričom ku každej odpovedi mohli pridať zdôvodnenie.  Prieskum bol realizovaný v termíne od 30.1. do 19.2.2019 tak, aby mali všetci kandidáti dostatok času na prípravu odpovedí. 

Prezidentsky palac Bratislava - Foto by Charlie, Flickr.com

 

Všeobecná zhoda

Medzi kandidátmi panovala všeobecná zhoda vo vnímaní problematiky zmeny klímy, znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej efektívnosti budov, podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj vo vnímaní pozície štátu pri riešení energetickej chudoby.
„Zvyšovanie energetickej efektívnosti, vrátane energetickej efektívnosti budov je príležitosť k znižovaniu energetickej chudoby, predovšetkým v najmenej rozvinutých regiónoch a vytváranie nových pracovných miest,“ tvrdí Zuzana Čaputová, ktorá považuje práve energetickú chudobu za vážny problém. Podľa jej slov sú, popri doprave, jedným z hlavných znečisťovateľov ovzdušia malé kúreniská.
Pozitívny postoj k problematike vyjadril aj Eduard Chmelár, ktorý vo svojich odpovediach ponúkol viacero konkrétnych návrhov. Podľa Chmelára by si Slovensko malo dokonca „stanoviť ambiciózny a výhľadovo konkrétny plán, ako sa stať prvým stredoeurópskym štátom,alebo aspoň štátom V4, stopercentne využívajúcim OZE.“
Bohumila Tuchmannová je presvedčená, že „treba hlavne komunikovať a vytvoriť pozitívnu atmosféru naprieč spoločnosťou, aby si všetci uvedomili, že len dôsledným dodržiavaním všetkých ekologických zásad, budeme vedieť odovzdať planétu aj ďalším generáciám v rovnovážnej kondícii.“
Nesúhlasné stanovisko vyjadril len Milan Krajniak a to pri otázkach aktívneho zapájania vlády do útlmu využívania fosílnych palív, solárnej a veternej energie ako budúcnosti energetiky a pri otázke vytvorenia systému podpory zabezpečujúceho bezpečný, spravodlivý a udržateľný prístup k základným energiám pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Vo všetkých troch prípadoch označil Milan Krajniak možnosť „skôr nesúhlasím“, bez dodatočného vysvetlenia.

Silný nezáujem väčšiny kandidátov

Z 15 oslovených kandidátov odpovedali do termínu uzávierky len štyria - Eduard Chmelár, József Menyhárt (ktorý sa medzičasom kandidatúry vzdal), Bohumila Tauchmannová, Milan Krajniak. Štyroch kandidátov s najvyššími preferenciami (ku 19.2.2019) následne SKI opätovne kontaktovala s prosbou vyplnenia dotazníka súkromnou správou na sociálnej sieti a následne aj ďalším emailom. Z najhorúcejších kandidátov dodatočne zareagovala len Zuzana Čaputová. Maroš Ševčovič, Štefan Harabin a, v čase prieskumu stále kandidát, Robert Mistrík o tému riešenia klimatickej zmeny, aj napriek dostatku času na odpoveď, záujem neprejavili.

Podrobné výsledky prieskumu nájdete tu.

O Slovenskej klimatickej iniciatíve

Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) je platforma zastupujúca desiatky právnických osôb, odborných aj občianskych združení a
jednotlivcov zo súkromného, verejného i neziskového sektora. Zakladajúcimi členmi sú organizácie Budovy pre budúcnosť,
Priatelia Zeme – CEPA, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a Prognostický ústav SAV.
Víziou SKI je presvedčiť politických lídrov na Slovensku, aby začali systematicky pracovať na udržateľnej ekonomike a aby
energetickú efektívnosť (EE), obnoviteľné zdroje energie (OZE), znižovanie využívania fosílnych palív a riešenie energetickej
chudoby prijali za svoje priority a na tieto oblasti alokovali potrebné rozpočty a odborné kapacity. Tým sa naštartuje transformácia
k nízkoemisnej, nízkouhlíkovej, decentralizovanej, občanmi a komunitami kontrolovanej, ekonomike, ktorej hlavným cieľom bude
udržať zdravé životné prostredie pre ďalšie generácie.

Foto: Charlie, Flickr.com

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search