PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

12 krokov k zelenej obnove ekonomiky: Na ceste ku klimatickým cieľom a vyššej životnej úrovni

streda, 16 september 2020 14:28

Tlačová správa, Slovenská klimatická iniciatíva, 16.9.2020

Európska komisia dnes (16.9.2020) predstavila plán na zníženie emisií minimálne o 55% do roku 2030. Dosiahnutie tohto cieľa označuje za ekonomicky uskutočniteľné a prospešné. Preto až tretina všetkých financií v pláne obnovy a odolnosti pôjde bezprostredne na financovanie ochrany prírody a teda aj dosiahnutia uhlíkovej neutrality. 

Navýšenie ambícií vítame, avšak na dosiahnutie záväzkov z Parížskej dohody potrebovali emisie do 2030 stiahnuť aspoň o 65%. Budeme preto pozorne sledovať, akú pozíciu zaujme Európsky parlament a slovenská vláda.

Slovensko má vďaka vyššiemu cieľu a jeho financovaniu jedinečnú príležitosť popri boji s klimatickou krízou zlepšiť nielen životnú úroveň a zdravie ľudí, ale aj naštartovať transformáciu smerom k zelenej ekonomike. Slovenská klimatická iniciatíva v tejto súvislosti pripravila 12 krokov k zelenej obnove ekonomiky, ktoré nám pomôžu dosiahnuť cieľ do roku 2030.

 

„Žiadame vládu, aby využila štedré európske financie zodpovedne voči klíme a budúcim generáciám, ktoré budú tento dlh splácať. Riešeniami v klimaticky najdôležitejšej oblasti - energetike sú komplexná obnova budov, systém 4.generácie centrálneho zásobovania teplom v regióne horná Nitra, väčšie využitie vhodných obnoviteľných zdrojov energie a odstránenie energetickej chudoby,“ povedala Liliana Rástocká, Slovenská klimatická iniciatíva.

12 krokov k zelenej obnove ekonomiky predstavuje zoznam konkrétnych a okamžite realizovateľných riešení do konca roku 2020, strednodobých cieľov do roku 2023 a vízie do roku 2030. Všetky sa dajú financovať z plánu obnovy a eurofondov a znamenajú prínos pre ekonomiku a obyvateľov. 

Okamžité riešenia do 2020

 1. krok: Nastaviť obnovu 150 verejných budov z nevyčerpaných eurofondov
 2. krok: Odstrániť finančné, technické a administratívne bariéry pre výstavbu nových OZE
 3. krok: Zriadiť a financovať regionálne centrum udržateľnej energetiky a nastaviť program pre financovanie komplexnej obnovy budov a tepelných rozvodov v regióne Hornej Nitry vo výške minimálne 70 miliónov Eur;
 4. krok: Ustanoviť definíciu energetickej chudoby

Strednodobé ciele do 2023

 1. krok: 4 tisíc kvalitne zateplených rodinných domov ročne
 2. krok: Zabezpečiť správnu transpozíciu "Clean energy package" do slovenskej energetickej legislatívy
 3. krok: Vytvoriť rekvalifikačné a podporné programy a transformovať (duálne) vzdelávanie v okresoch Prievidza a Partizánske pre účely programu komplexnej obnovy budov, obnoviteľné zdroje energie  a iné relevantné technické opatrenia
 4. krok: Cielená podpora pre zvyšovanie energetickej účinnosti

Vízia do roku 2030

 1. krok: 500 zmodernizovaných škôl, nemocníc a úradov naprieč Slovenskom každý rok
 2. krok: Nastaviť dlhodobý, stabilný, predvídateľný a transparentný regulačný rámec zameraný na rozvoj OZE
 3. krok: Smerovať k systému centrálneho zásobovania teplom štvrtej generácie v  regióne Horná Nitra
 4. krok: Odstrániť energetickú chudobu na Slovensku: Integrovanie prístupov k znižovaniu energetickej chudoby riešením štrukturálnych problémov chudoby a sociálneho vylúčenia

„Navyše, tieto riešenia so sebou prinášajú oživenie miestnej ekonomiky v podobe nových pracovných miest, rozvoja priemyslu a znižovanie nákladov pre obyvateľstvo. V neposlednom rade zlepšujú kvalitu ovzdušia, ktoré na Slovensku spôsobuje tisícky úmrtí ročne a ďalšie zdravotné problémy”, uzatvára Rástocká.

Stiahnite si 12 krokov k zelenej obnove ekonomiky.

Čo hovorí Plán klimatického cieľa do roku 2030 Európskej komisie:

 • Európska hospodárska reakcia na krízu COVID-19 „ponúka jedinečnú príležitosť na urýchlenie prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo“
 • „Zníženie emisií o 55% do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990 je pre Európu ekonomicky uskutočniteľné a prospešné“, čo je podložené podrobnou štúdiu nákladov a prínosov
 • 37% financií Next Generation EU pôjde bezprostredne na financovanie cieľov Európskej zelenej dohody 
 • Zdravotná kríza si vyžaduje naliehavé opatrenia, ale naše úsilie pri riešení jednej krízy nesmie urýchliť alebo zhoršiť druhú, pričom vylučuje odloženie, alebo zrušenie klimatických opatrení.
 • Obnoviteľné zdroje majú tvoriť 40% energetického mixu EÚ do roku 2030
 • Spotreba uhlia by sa musela znížiť o 70% v porovnaní s rokom 2015 a spotreba ropy a plynu o viac ako 30% a 25%
 • Rozpočet v hodnote 1,8 biliónov EUR a plán obnovy na roky 2021 – 2027 má slúžiť aj na to, aby pomohol obchodným a priemyselným odvetviam EÚ stať sa globálnymi priekopníkmi v boji za ekologickejšie a prepojenejšie hospodárstvo

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search